Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO „PROSTY KRÓJ”

Niniejszy Regulamin jest wzorcem umownym i określa ogólne warunki oraz zasady zawierania Umowy
w sklepie www.prostykroj.pl

 

Regulamin obowiązuje od dnia 1 czerwca 2018r.

 • Definicje
 1. Sprzedający/ Administrator Danych – Prosty Krój Agata Wysocka, al. Wilanowska 7/37, 02-765 Warszawa, NIP: 556-218-79-86, REGON: REGON: 141697492,wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej(CEIDG) pod numerem 482434
 2. Adres pocztowy– imię i nazwisko lub nazwa instytucji, położenie w miejscowości (w przypadku miejscowości podzielonej na ulice: ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu; w przypadku miejscowości niepodzielonej na ulice: nazwa miejscowości i numer nieruchomości), kod pocztowy oraz miejscowość.
 3. Adres reklamacyjny: Prosty Krój Agata Wysocka, al. Wilanowska 7/37, 02-765 Warszawa,
 4. Umowaumowa sprzedaży zawarta pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.
 5. Cenawartość Produktu brutto określona na stronie Sklepu, bez kosztów dostawy.
 6. Cykl Produkcyjny –wytwarzanie Produktów przez Sprzedającego po otrzymaniu Zamówień z danej Szkoły w ilości określonej w zapotrzebowaniu zgłaszanym przez Szkołę 3 razy w roku kalendarzowym – w czerwcu, we wrześniu i w styczniu.
 7. Kupujący– Konsument, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej którzy zawarli Umowę.
 8. Konsument–pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 9. Klient– pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 10. Kupujący– zarówno Konsument, jak i Klient.
 11. Konto– zbiór zasobów informacji i ustawień identyfikujących Kupującego, zapisanych w bazie danych Sprzedającego w ramach korzystania przez Kupującego ze Sklepu i zawierania przez niego Umów, dotyczący tych transakcji i/lub innych informacji udostępnionych przez Kupującego Sprzedającemu podczas rejestracji lub dokonywania transakcji w Sklepie. Dostęp do Konta możliwy jest po zarejestrowaniu, a następnie po zalogowaniu.
 12. Link – unikalny odnośnik na stronie przekierowujący do podstrony z ofertą produktową szkoły

 

 1. Sklep https://prostykroj.pl
 2. Polityka Prywatności– dokument określający sposób przetwarzania danych Klientów w ramach transakcji dokonywanych w Sklepie. Polityka Prywatności stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.
 3. Zewnętrzny Kanał Płatności– zewnętrzny serwis: Przelewy24 – serwis internetowy obsługujący płatności on-line należący do grupy PayPro SA, z siedzibą w Poznaniu, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań. NIP: 779-236-98-87 , Regon: 301345068. Za pośrednictwem Zewnętrznego Kanału Płatności, Kupujący dokonuje płatności.
 4. Siła wyższa– zdarzenie zewnętrzne, nie dające się przewidzieć, którego skutkom nie można było zapobiec normalnie istniejącymi środkami. W szczególności, za zdarzenie będące siłą wyższą uważa się: wojnę, pożar, wybuch, awarię zasilania, trzęsienie ziemi, powódź, zamieszki, działania organów cywilnych lub wojskowych, wojnę, akty terroryzmu (w tym cyberterroryzmu, ataki typu DDoS), działania lub/i zaniechania operatorów sieci teleinformatycznych, inne zdarzenia losowe (np. chorobę, wypadek), strajki oraz akty władzy państwowej, które uniemożliwiają wykonanie przez Stronę Umowy. Jeżeli działanie siły wyższej uniemożliwi wykonywanie Umowy przez okres dłuższy niż 3 miesiące, Strony wynegocjują w dobrej wierze i z poszanowaniem wzajemnych interesów zasady dalszego postępowania.
 5. Cookies– niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer www do przeglądarki Kupującego
  i zapisywane po stronie urządzenia Kupującego, aby móc zapamiętać jego dane i preferencje.
 6. E-mail– adres poczty elektronicznej (aktywny adres e-mail).
 7. System teleinformatyczny– zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych
  i oprogramowania zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 542 z późn. zm.).
 8. Login– adres e-mail Użytkownika.
 9. Hasło– wymagany przez Sklep unikalny identyfikator w formie ciągu wymyślony przez Kupującego w celu autoryzacji dostępu i zabezpieczenia Konta przed dostępem do niego osób nieuprawnionych.
 10. Hasło od Szkoły Kupujacego –unikalny identyfikator złożony z ciągu znaków otrzymany od Szkoły, pozwalający na dostęp do oferty Produktów wybranych przez daną Szkołę.
 11. Dzień roboczy– okres liczony w godzinach od 9.00 do 20.00 od poniedziałku do piątku czasu środkowoeuropejskiego, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej albo dni urlopowych wskazanych przez Sprzedającego na stronach Sklepu.
 12. Cennik dostaw– aktualny cennik przesyłek oferowany przez operatorów, z którymi współpracuje Sprzedający.
 13. Dowód zakupu– faktura, rachunek lub paragon wystawione jako potwierdzenie nabycia Produktu zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa jak również bankowe potwierdzenie przelewu środków
  z tytułu zapłaty za Produkty lub usługi nabyte przez Kupującego w Sklepie.
 14. Koszyk– lista sporządzona z oferowanych w Sklepie Produktów na podstawie wyborów Kupującego w celu ich nabycia.
 15. Miejsce wydania Produktu – adres Szkoły Kupującego, zawierający informacje o miejscowości, ulicy, numerze domu i lokalu, kodzie pocztowym oraz osobie odpowiedzialnej za odbiór Produktów, gdzie Produkt ma zostać wydany Kupującemu.
 16. Moment wydania Produktu– moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.
 17. Mundurki – Zestawy Produktów, stanowiących kompletne stroje ustalone przez Szkołę, obowiązujące jej uczniów podczas zajęć lekcyjnych w danym Roku Szkolnym.
 18. Płatność– metoda dokonania zapłaty za przedmiot Umowy i dostawę.
 19. Podstrona Produktu– pojedyncza podstrona Sklepu zawierająca informacje o konkretnym Produkcie.
 20. Produkt– minimalna i niepodzielna ilość rzeczy oferowanych przez Sprzedającego, która może być przedmiotem zakupu, a która podana jest w Sklepie Sprzedającego jako jednostka miary przy określeniu jego jednostkowej ceny.
 21. Przedmiot Umowy– nabycie Produktu będącego przedmiotem Umowy i jego dostawa.
 22. Rok Szkolny – okres od 1 września każdego roku do 31 sierpnia następnego roku, zgodnie
  z postanowieniami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. .
 23. Szkoła – Szkoła podstawowa, gimnazjum lub liceum, które ustaliły jednolite Mundurki dla swoich uczniów, współpracujące ze Sprzedającym w celu zapewnienia możliwości wyprodukowania
  i nabycia Mundurków w Sklepie.
 24. Szkoła Kupującego – Szkoła, która udostępniła Kupującemu Link i Hasło, do której uczęszcza uczeń, dla którego nabywane są Mundurki i/lub inne Produkty.
 25. Tabela Rozmiarów – przedstawiona na stronie Sklepu tabela standardowych rozmiarów Produktów, oferowanych przez Sklep.
 26. Termin realizacji– podana na Podstronie Produktu liczba dni roboczych, po ilu następuje wydanie Produktu Kupującemu.
 27. Umowa– umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy
  o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży
  w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23. Kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.
 28. Ustawa o prawach konsumenta – ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
 29. Wada– zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.
 30. Wada fizyczna– niezgodność rzeczy sprzedanej z Umową, a w szczególności rzecz sprzedanajest niezgodna z Umową, jeżeli
  1. nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  2. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
  3. nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
  4. została Kupującemu wydana w stanie niezupełnym;
  5. jeżeli Kupującym jest Konsument, na równi z zapewnieniem Sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent;
  6. za wadę fizyczną nie jest uważany za mały na ucznia rozmiar Produktu, jeżeli rozmiar tego Produktu jest zgodny z Zamówieniem.
 31. Wada prawna– Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu; w razie sprzedaży prawa sprzedawca jest odpowiedzialny także za istnienie prawa.
 32. Zamówienie– oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem Sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość Produktów; rodzaj płatności; dane Kupującego i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.
 • Postanowienia ogólne
 1. Przedmiotem świadczenia jest sprzedaż i dostawa Produktów na warunkach opisanych
  w niniejszym Regulaminie.
 2. Sprzedający oświadcza, iż jest producentem Produktów, w tym Mundurków. Sprzedający tworzy Produkty projektując je lub korzystając z już istniejących w ofercie modeli. Kolory i rodzaje tkanin dopasowywane są do obowiązującej kolorystyki Szkoły.
 3. Produkty produkowane są po zgromadzeniu wszystkich Zamówień z danej Szkoły.
 4. Zakupu w Sklepie mogą dokonać jedynie Kupujący, którzy otrzymali link i Hasło od Szkoły Kupującego, która to Szkoła zawarła porozumienie ze Sprzedającym dotyczące produkcji wybranych przez nią Mundurków.
 5. Projekt Mundurków obowiązujących w kolejnym Roku Szkolnym zostaje ustalony z dyrektorem danej Szkoły do końca maja każdego roku kalendarzowego.
 6. Sprzedawca ustala ze Szkołą minimalną liczbę konieczną do zlecenia przez Sprzedającego produkcji Produktów.
 7. Szkoła informuje Kupujących o tym, jaki Mundurek obowiązuje w Szkole Kupującego oraz udostępnia Kupującym Regulamin zamawiania Produktów w Sklepie.
 8. Kupujący mają możliwość zamawiania w Sklepie wyłącznie Mundurków i Produktów obowiązujących i zaakceptowanych przez daną Szkołę Kupującego.
 9. Kupujący chcąc nabyć Produkty w Sklepie otrzymują od Szkoły Link i pierwsze Hasło konieczne do zalogowania się w Sklepie. Kupujący ma obowiązek utworzenia Konta poprzez dokonanie rejestracji w Sklepie, a następnie zmiany Hasła niezwłocznie po pierwszym zalogowaniu w celu zabezpieczenia swoich transakcji.
 10. Kupujący po zalogowaniu się na swoje Konto ma dostęp wyłącznie do oferty danej Szkoły.
 11. Kupujący ma obowiązek zachowania w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich swojego Loginu i Hasła. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania Konta w Sklepie.
 12. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania swoich danych na Koncie przez Sklep w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia i weryfikacji poprzednich transakcji.
 13. Miejsce wydania Produktów musi znajdować się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 14. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są̨ w walucie polskiej. Ceny te są̨ cenami brutto (zawierają̨ podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który pokrywany jest przez Sprzedawcę w przypadku dostarczania zamówionych Produktów do szkoły.
 15. Dla obliczania terminów określonych w niniejszym Regulaminie znajduje zastosowanie art. 111 Kodeksu cywilnego.
 16. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień Umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci:
  1. potwierdzenia Zamówienia poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail potwierdzenia Zamówienia, linków do samodzielnego pobrania regulaminu i wzorca odstąpienia od Umowy;
  2. dołączenia do zrealizowanego Zamówienia, wysłanego do wskazanego Miejsca wydania rzeczy wydrukowanych, dowodu zakupu.
 17. Produkty nie występują w stałej sprzedaży, a jedynie są wytwarzane na konkretne potrzeby Kupującego z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Regulaminu.
 18. Zamówienia mogą być składane przez Kupujących w Cyklach Produkcyjnych maksymalnie 3 razy
  w roku: w czerwcu, we wrześniu, w styczniu. Zamówienia złożone po ww. terminach (doprecyzowanych każdorazowo ze Szkołą) nie zostaną uwzględnione w planach produkcyjnych Sprzedającego danym Cyklu Produkcyjnym.
 19. Realizacja dodatkowego Zamówienia poza ww. Cyklami Produkcyjnymi będzie możliwa po bezpośrednim kontakcie ze Sprzedającym w formie telefonicznej lub e-mail i tylko w sytuacji, gdy Sprzedający zbierze co najmniej 10 zamówień na ten sam Produkt lub jeśli Sprzedający ma taki Produkt w Magazynie.
 20. Każdorazowo Sprzedający informuje Szkołę o możliwości składania zamówień, Szkoła informuje Kupujących, ile czasu mają na złożenie Zamówienia w Sklepie.
 21. Po zgromadzeniu wszystkich Zamówień z danej Szkoły Sprzedający rozpoczyna produkcję Produktów, która trwa ok. 2 miesięcy.
 22. Czas dostawy zamówionych Produktów wynosi ok 2 miesięcy od otrzymania ostatniego Zamówienia z danej Szkoły w danym Cyklu Produkcyjnym.
 23. Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad.
 24. Sprzedający nie pobiera żadnych dodatkowych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Kupujący ponosi jej koszty w wysokości wynikającej
  z umowy jaka łączy go z podmiotem trzecim świadczącym na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.
 25. Sprzedający zapewnia Kupującemu korzystającemu z systemu poprawność́ działania Sklepu
  w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania podmiotów trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie informacji publikowanych na stronie Sklepu oraz na poprawność działania funkcjonalności udostępnionych przez Sklep, w tym dokonywania transakcji, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności Sklepu prostykroj.plnależy je wszystkie wyłączyć́.
 26. Kupujący zobowiązany jest do:
  1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  2. korzystania ze sklepu w sposób zapewniający jego prawidłowe funkcjonowanie, nie zakłócając go ani nie powodując problemów z jego użytkowaniem innym Klientom oraz Sprzedającemu, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  3. niepodejmowania działań innych, niż takie, do których Kupujący jest uprawniony zgodnie z przeznaczeniem Sklepu, m.in. takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam),
  4. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych na stronach Sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego, w tym w szczególności niekopiowania ich
   i nierozpowszechniania w celu innym, niż nabywanie Produktów,
  5. korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 • Zawarcie Umowy i realizacja Zamówienia
 1. Zamówienia można składać́ 24 godziny na dobę z zastrzeżeniem § 2 pkt. 18. Sprzedający odpowiada na wszelkie wiadomości i zamówienia maksymalnie w ciągu 48 godzin.
 2. W celu złożenia Zamówienia Kupujący:
  1. wchodzi na stronę z Produktami, do której link i hasło udostępniła mu Szkoła,
  2. wybiera Produkty, w tym Mundurki zaakceptowane przez Szkołę Kupującego w danym Cyklu Produkcyjnym,
  3. decyduje o rozmiarze w oparciu o wymiary podane w Tabeli Rozmiarów znajdujące się na podstronie produktu. Zamawiając Produkty Kupujący zobowiązany jest do wzięcia pod uwagę spodziewanego wzrostu ucznia do czasu otrzymania zamówionych Produktów.
   W tym celu za każdym razem ma możliwość konsultacji ze Sprzedającym drogą mailową lub telefoniczną.
  4. naciska przycisk „Przejdź do koszyka”,
  5. w Koszyku potwierdza zamówione Produkty i ich ilość,
  6. naciska przycisk „Przejdź do kasy” i przechodzi do „Podsumowania Zamówienia”,
  7. wypełnia niezbędne dane do zakończenia procesu złożenia zamówienia: imię i nazwisko dziecka, dla którego zamawiane są Produkty, płeć dziecka, nazwę szkoły, do której uczęszcza dziecko, imię i nazwisko Klienta, swój adres email (będący nazwą użytkownika), swój numer telefonu, oraz wymyślone hasło, które będzie służyło do logowania się na podstronie Moje Konto,
  8. zaznacza pole „Zapoznałam/em się i akceptuję postanowienia Regulaminu,
  9. wciska przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”,
  10. jest przenoszony do systemu płatności Przelewy24, gdzie dokonuje płatności online.
 3. Zawarcie Umowy z Kupującym następuje z chwilą złożenia i opłacenia Zamówienia. Realizacja Zamówienia Kupującego płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych następuje po zaksięgowaniu wpłaty Kupującego na koncie Sprzedającego, co powinno nastąpić w terminie 5 dni od złożenia Zamówienia, chyba że Konsument nie był w stanie spełnić świadczenia z nie swojej winy i poinformował o tym Sprzedającego. Nie istnieje możliwość zamówienia Produktów „za pobraniem” (z obowiązkiem zapłaty po dostawie).
 4. Po dokonaniu Zamówienia i jego opłaceniu Kupujący niezwłocznie otrzymuje wiadomość e-mail potwierdzającą treść Zamówienia.
 5. Po zakończeniu produkcji zamówione Produkty dostarczane są do Szkoły Kupującego.
 6. Wysłanie Produktu następuje w terminie określonym na Podstronie Produktu. Zamówienia złożone z wielu Produktów mogą być dostarczane w całości lub partiami, przy czym dostawy częściowe są każdorazowo ustalane z Kupującym a termin ich dostawy nie jest dłuższy niż określony na Podstronach Produktów. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą przyjęcia Zamówienia do Realizacji, zgodnie z postanowieniem § 2 pkt 21. W przypadku zamówień poza Cyklami Produkcyjnymi terminy dostawy Produktów mogą ulec wydłużeniu, o czym Sprzedający niezwłocznie informuje Kupującego oraz Szkołę.
 7. Zakupiony przez Kupującego Produkt jest wraz z wybranym przez Kupującego dokumentem sprzedaży wysyłany do Szkoły Kupującego wraz z wymaganymi prawem dokumentami. Szkoła informuje Kupującego o możliwości odebrania zamówionych Produktów.
 8. Odbierając zamówione Produkty ze Szkoły Kupujący poświadcza odbiór swoim czytelnym podpisem opatrzonym datą, w jakiej odbiór Produktów został dokonany.
 • Prawo do odstąpienia od Umowy
 1. Konsument może w terminie 14 dni od daty odbioru określonego w § 3 pkt. 8odstąpić od Umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów przewyższających najtańszy sposób dostarczenia zwrotu Produktów do Sprzedającego oraz zwykłych kosztów zwrotu Produktów Sprzedającemu. Konsument ponosi wyłącznie zwykłe koszty zwrotu Produktów.
 2. Do zachowania terminu określonego w § 4 pkt 1wystarczy wysłanie oświadczenia do Sprzedającego w formie pisemnej lub mailowej na Formularzu zwrotu lub innej prawnie dopuszczalnej formie przed jego upływem.
 3. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi w formie mailowej (na e-mail przypisany do Konta Konsumenta lub inny, wyraźnie wskazany przez Konsumenta na oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 4. Zwrotowi podlegają jedynie rzeczy fabrycznie nowe, nienoszące śladów użytkowania.
 5. W przypadku odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą.
 6. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym wysłał do Sprzedającego oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 7. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt.
 8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktów będących przedmiotem Umowy a będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia ich charakteru, cech i funkcjonowania.
 9. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia
  o odstąpieniu od Umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty zwrotu Sprzedającemu Produktów, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi tych dodatkowych kosztów zgodnie z art. 33 ustawy
  o prawach konsumenta.
 10. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie wskazał inny sposób zwrotu płatności, który nie wiąże się dla Sprzedającego z żadnymi dodatkowymi kosztami.
 11. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy od Konsumenta lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania,
  w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 12. Konsumentowi zgodnie z art 38 ustawy o prawach konsumenta nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy m.in. której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 • Rękojmia
 1. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556
  i nast. Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady fizyczne i prawne (rękojmia).
 2. Jeżeli Kupującym jest Konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Produktu sprzedanego, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Kupującego.
 3. Jeżeli Produkt sprzedany ma wadę, Konsument może:
  1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny
  2. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego, albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
 4. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.
 5. Konsument nie może odstąpić od Umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 6. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą na Adres reklamacyjny, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedającemu w miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego Konsument jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.
 7. Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedający, za wyjątkiem sytuacji opisanej w §5 pkt6.
 8. Sprzedający obowiązany jest przyjąć od Konsumenta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od Umowy.
 9. Sprzedający w terminie czternastu dni ustosunkuje się do oświadczeń Konsumenta: oświadczenia
  o żądaniu obniżenia ceny, żądania wymiany rzeczy na wolną od wad, żądania usunięcia wady. Sprzedający w terminie trzydziestu dni od jej otrzymania udzieli odpowiedzi na reklamację Konsumenta. Jeżeli Sprzedający nie udzieli odpowiedzi na reklamację w określonym powyżej terminie uznaje się, że uznał reklamację.
 10. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
 11. Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
 12. W przypadku, kiedy określony przez Sprzedającego lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.
 13. W terminach określonych w §5 pkt 10- 12Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a jeżeli Konsument żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia
  o odstąpieniu od Umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
 14. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Odpowiednio stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień
  z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.
 15. Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej stosuje się §5 pkt 10- 11, z tym że bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument dowiedział się
  o istnieniu wady, a jeżeli Konsument dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej – od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.
 16. Jeżeli z powodu wady rzeczy Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł Umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia Umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia Produktów, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł z nich korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz zwrotu kosztów procesu. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.
 17. Jeżeli Sprzedający wadę podstępnie zataił upływ któregokolwiek terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi.
 18. Sprzedający o ile jest zobowiązany do świadczenia lub świadczenia finansowego na rzecz Konsumenta wykona je bez zbędnej zwłoki, nie później niż terminie przewidzianym w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
 • Własność intelektualna
 1. Wszelkie autorskie prawa majątkowe do zdjęć Produktów oraz ich wzorów należą do Sprzedającego.
 2. Zabronione jest rozpowszechnianie bez zgody Sprzedającego jakichkolwiek elementów Sklepu (opisów bądź zdjęć Produktów), w tym w szczególności logo Sklepu.
 • Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych
 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Konsumentów sklepu jest Sprzedający.
 2. Sprzedający zobowiązuje się̨ do ochrony danych osobowych zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku oraz innymi przepisami, odnoszącymi się do ochrony danych osobowych Kupujących. Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę̨ na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący ma w każdej chwili możliwość́ wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.
 3. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez sklep zostały opisane w Polityce prywatności.
 • Postanowienia końcowe
 1. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego.
  W przypadku niezgodności jakiejkolwiek postanowienia Regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający oświadcza, iż zastosowanie znajdują przepisu prawa powszechnie obowiązującego.
 2. O zmianach Regulaminu i ich zakresie Kupujący posiadający Konta w Sklepie i wyrażający zgodę na kontakt przez Sprzedającego drogą elektroniczną będą powiadomieni e-mailem (na wskazany przy rejestracji lub Zamówieniu e-mail).
 3. Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce Regulamin. Regulamin obowiązujący w dniu złożenia Zamówienia reguluje wszelkie prawa i obowiązki dotyczące tego Zamówienia, za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się̨ odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR lub dokonując wyboru dowolnego podmiotu uprawnionego spośród znajdujących się w rejestrze UOKiK. Sprzedający oświadcza zamiar i wyraża zgodę na pozasądowe rozwiązanie sporu konsumenckiego. W ostateczności sprawę rozstrzyga sad właściwy miejscowo i rzeczowo zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 

ZAŁĄCZNIK Nr  1

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

WZÓR POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas, Prosty Krój Agata Wysocka, al. Wilanowska 7/37, 02-765 Warszawa, tel. 600 290 852 lub 608 065 365, e-mail: kontakt@prostykroj.pl, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Prosimy odesłać lub przekazać nam rzecz na adres Prosty Krój Agata Wysocka al. Wilanowska 7/37 02-765 Warszawa lub przekazać do sekretariatu Szkoły, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż
14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.